Categories
Health News

เครื่องมือชีวภาพทางเคมีใหม่ในการเฝ้าระวังโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองและอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ การทรงตัวและการประสานงานที่บกพร่องซึ่งแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคพาร์กินสันจะยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเอนไซม์นี้อาจนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่ดีขึ้น กิจกรรมของเอนไซม์นี้ในผู้ป่วยมีความคล้ายคลึงกัน

ทั้งในเซลล์เม็ดเลือดและเซลล์สมอง ซึ่งอาจช่วยให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถติดตามความคืบหน้าของโรคพาร์กินสันในสมองโดยใช้ตัวอย่างเลือด แนวทางแรกที่แสดงให้เห็นว่าสามารถรายงานกิจกรรมของเอนไซม์นี้โดยตรงภายในไลโซโซมของเซลล์ที่มีชีวิตได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำ ความสามารถในการวัดกิจกรรม lysosomal ของเอนไซม์นี้ได้อย่างแม่นยำอาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของโรคพาร์กินสันรวมทั้งอาจช่วยในการวินิจฉัยหรือติดตามความก้าวหน้าได้ ในที่สุดเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้ในการทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกิจกรรมของ GCase ในผู้ป่วย โดยสังเกตว่าแนวทางของพวกเขาถูกนำมาใช้ในรายงานของ Roche เกี่ยวกับการทดสอบกลยุทธ์ใหม่ รักษาโรคพาร์กินสัน วิธีการและเครื่องมือของ SFU อาจช่วยให้นักวิจัยพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับ GCase เช่น Dementia with Lewy Bodies (DLB) และโรคของ Gaucher ซึ่งเป็นโรคหายากที่มักปรากฏในวัยเด็ก